ACTIVITY RMUTT วิชาการสร้างอนาคต กิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิต

ประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาที่เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ อาคาร i-Work เพื่อขอแจ้งเปลี่ยน Internet Account ใหม่

แจ้งนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชาให้ไปติดต่อ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะเพื่อทำเรื่องแจ้งเปลี่ยนรหัสนักศึกษาในระบบ ไม่เช่นนั้นกิจกรรมของท่านจะไม่ครบ

กิจกรรมภายในเดือนนี้

« 1 2 »
# รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่ หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม
1 011225007 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 22 เม.ย. 2564 คณะศิลปศาสตร์
2 001324418 นักศึกษาจิตอาสาปฏิบัติงานเก็บแบบสอบถามเพื่องานวิจัย 9 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
3 001324400 นักศึกษาจิตอาสาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์กองพัฒนานักศึกษา 9 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
4 001324401 นักศึกษาจิตอาสาช่วยคัดกรองการเข้าใช้อาคารของกองพัฒนานักศึกษา 8 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
5 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 8 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
6 001324387 นักศึกษาจิตอาสา ช่วยงานฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (กลุ่ม 1) 8 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
7 051324827 นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา กลุ่ม 6 7 เม.ย. 2564 คณะบริหารธุรกิจ
8 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 7 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
9 011324562 จิตอาสาช่วยงานสาขาภาษาตะวันตก 7 เม.ย. 2564 คณะศิลปศาสตร์
10 011324534 จิตอาสาช่วยงานห้องสมุด 7 เม.ย. 2564 คณะศิลปศาสตร์
11 041324254 จิตอาสาช่วยปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา 7 เม.ย. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 031324362 จิตอาสาช่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลบยีการเกษตร 7 เม.ย. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
13 001324415 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำจิตอาสาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 6 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
14 061324650 จิตอาสางานในฝ่ายสโมสรนักศึกษา Rmutt freshy boy & girl 2020 6 เม.ย. 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
15 081324176 กิจกรรมบริจาคโลหิต 6 เม.ย. 2564 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
16 001324400 นักศึกษาจิตอาสาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์กองพัฒนานักศึกษา 5 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
17 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 5 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
18 061324648 จิตอาสางานของสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 5 เม.ย. 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
19 091324750 จิตอาสาช่วยงานประชาสัมพันธ์ 5 เม.ย. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 061324649 จิตอาสางานของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 5 เม.ย. 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
21 061324646 จิตอาสางานของสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 5 เม.ย. 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
22 081324206 กิจกรรมจิตอาสาช่วยทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน การสอน (กลุ่มที่ 6) 5 เม.ย. 2564 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
23 081324337 กิจกรรมจิตอาสาช่วยจัดเรียงเอกสาร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (กลุ่มที่ 6) 5 เม.ย. 2564 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
24 001324401 นักศึกษาจิตอาสาช่วยคัดกรองการเข้าใช้อาคารของกองพัฒนานักศึกษา 5 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
25 101223005 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 5 เม.ย. 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
26 001324413 กิจกรรมจิตอาสา ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (กลุ่มที่ 8) 5 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
27 011324023 กิจกรรมบริจาคโลหิต 4 เม.ย. 2564 คณะศิลปศาสตร์
28 081324190 กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (กลุ่มที่ 3) 4 เม.ย. 2564 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
29 081324206 กิจกรรมจิตอาสาช่วยทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน การสอน (กลุ่มที่ 6) 3 เม.ย. 2564 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
30 121223012 โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษา 3 เม.ย. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์
31 001123134 อบรมบริหารทีมอย่างเข้าใจคน 3 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
32 001324416 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
33 081324179 กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (กลุ่มที่ 6) 2 เม.ย. 2564 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
34 001324387 นักศึกษาจิตอาสา ช่วยงานฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (กลุ่ม 1) 2 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
35 001324376 นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา (กลุ่มที่1) 2 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
36 081324206 กิจกรรมจิตอาสาช่วยทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน การสอน (กลุ่มที่ 6) 2 เม.ย. 2564 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
37 001324401 นักศึกษาจิตอาสาช่วยคัดกรองการเข้าใช้อาคารของกองพัฒนานักศึกษา 2 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
38 001324400 นักศึกษาจิตอาสาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์กองพัฒนานักศึกษา 2 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
39 061324645 จิตอาสาช่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา 2 เม.ย. 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
40 001324405 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 2 1 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
41 001324401 นักศึกษาจิตอาสาช่วยคัดกรองการเข้าใช้อาคารของกองพัฒนานักศึกษา 1 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
42 001324406 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 3 1 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
43 001324407 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 4 1 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
44 061324647 จิตอาสางานของสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 1 เม.ย. 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
45 071324353 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานสโมสรนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 เม.ย. 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์
46 001324408 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 5 1 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
47 001324385 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานองค์การนักศึกษา กลุ่มที่ 5 1 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
48 001324409 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 6 1 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
49 001324400 นักศึกษาจิตอาสาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์กองพัฒนานักศึกษา 1 เม.ย. 2564 มหาวิทยาลัย
50 041324101 กิจกรรม Big cleaning 1 เม.ย. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์