ACTIVITY RMUTT วิชาการสร้างอนาคต กิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิต

ประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาที่เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ อาคาร i-Work เพื่อขอแจ้งเปลี่ยน Internet Account ใหม่

แจ้งนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชาให้ไปติดต่อ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะเพื่อทำเรื่องแจ้งเปลี่ยนรหัสนักศึกษาในระบบ ไม่เช่นนั้นกิจกรรมของท่านจะไม่ครบ

กิจกรรมภายในเดือนนี้

« 1 »
# รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่ หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม
1 011225004 โครงการ Freshy Night คณะศิลปศาสตร์ 27 ก.ค. 2567 คณะศิลปศาสตร์
2 011221001 โครงการ Freshy Day คณะศิลปศาสตร์ 27 ก.ค. 2567 คณะศิลปศาสตร์
3 001122054 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 ก.ค. 2567 มหาวิทยาลัย
4 001122111 โครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 25 ก.ค. 2567 มหาวิทยาลัย
5 001122010 โครงการถวายเทียนพรรษา 19 ก.ค. 2567 มหาวิทยาลัย
6 141121001 Library Movies 17 ก.ค. 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 001123018 โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา 17 ก.ค. 2567 มหาวิทยาลัย
8 081223083 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “กิจกรรม Mass City Freshy Festival” 17 ก.ค. 2567 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
9 071222008 โครงการไหว้ครู-ครอบครูช่างศิลปกรรมตามประเพณีโบราณ 17 ก.ค. 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์
10 111222023 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 17 ก.ค. 2567 การแพทย์บูรณาการ
11 001324309 นักศึกษาจิตอาสาปฏิบัติงานฝ่ายสุขภาพและอานามัย 15 ก.ค. 2567 มหาวิทยาลัย
12 061225018 โครงการสัมพันธ์น้องพี่ รุ่นที่ 49 14 ก.ค. 2567 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
13 051324866 นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานคณะบริหารธุรกิจ (กลุ่ม 6) 14 ก.ค. 2567 คณะบริหารธุรกิจ
14 051221012 โครงการแข่งขันกีฬา Freshy ปีการศึกษา 2567 14 ก.ค. 2567 คณะบริหารธุรกิจ
15 031221009 โครงการค้นหาทูตกิจกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร 13 ก.ค. 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
16 051324866 นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานคณะบริหารธุรกิจ (กลุ่ม 6) 13 ก.ค. 2567 คณะบริหารธุรกิจ
17 011223029 โครงการ พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษต่างประเทศของนักศึกษา 12 ก.ค. 2567 คณะศิลปศาสตร์
18 111223020 พิธีมอบเสื้อกาวน์ 12 ก.ค. 2567 การแพทย์บูรณาการ
19 111324012 นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานพิธีมอบเสื้อกาวน์ 12 ก.ค. 2567 การแพทย์บูรณาการ
20 061223020 โครงการฝึกอบรบข้อสอบมาตรฐาน TOEIC สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี 12 ก.ค. 2567 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
21 061222018 กิจกรรมคหกรรมศาสตร์วันทา บูชาครู 11 ก.ค. 2567 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
22 031222010 โครงการพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไหว้ครู คณะเทคโนโลยีการเกษตร 11 ก.ค. 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
23 021222002 โครงการไหว้ครูคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11 ก.ค. 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
24 021324546 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานโครงการไหว้ครูคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษา Tech ED Freshy Boy & Girl 11 ก.ค. 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
25 021221001 โครงการประกวด Freshy Boy & Girl TechED 11 ก.ค. 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
26 001123212 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ แก่เยาวชนในสถาบันการศึกษา" (ครั้งที่ 2) 10 ก.ค. 2567 มหาวิทยาลัย
27 001324233 กิจกรรมบริจาคโลหิต 9 ก.ค. 2567 มหาวิทยาลัย
28 141123041 กิจกรรมของห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 9 ก.ค. 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
29 001324446 นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานฝ่ายสุขภาพและอนามัย (กลุ่ม 2) 9 ก.ค. 2567 มหาวิทยาลัย
30 001324511 นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานฝ่ายสุขภาพและอนามัย (กลุ่ม 4) 9 ก.ค. 2567 มหาวิทยาลัย
31 091324750 จิตอาสาช่วยงานประชาสัมพันธ์ 8 ก.ค. 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 001324447 นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานฝ่ายสุขภาพและอนามัย (กลุ่ม 3) 8 ก.ค. 2567 มหาวิทยาลัย
33 001324332 กิจกรรมบริจาคโลหิต 7 ก.ค. 2567 มหาวิทยาลัย
34 021324507 กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day 7 ก.ค. 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
35 111225004 โครงการ สานสัมพันธ์ น้องพี่ กพบ. 6 ก.ค. 2567 การแพทย์บูรณาการ
36 001324644 จิตอาสากิจกรรมงานทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 5 ก.ค. 2567 มหาวิทยาลัย
37 001324149 จิตอาสาช่วยงานตรวจสุขภาพ 4 ก.ค. 2567 มหาวิทยาลัย
38 001123211 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสังคมศาสตร์ 2 ก.ค. 2567 มหาวิทยาลัย
39 071324425 นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2 ก.ค. 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์
40 071223015 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 ก.ค. 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์
41 071223014 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 ก.ค. 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์
42 001123114 การอบรมออนไลน์ผ่านระบบส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเกมมิฟิเคชัน 1 ก.ค. 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
43 071324425 นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 ก.ค. 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์