ACTIVITY RMUTT วิชาการสร้างอนาคต กิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิต

ประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาที่เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ อาคาร i-Work เพื่อขอแจ้งเปลี่ยน Internet Account ใหม่

แจ้งนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชาให้ไปติดต่อ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะเพื่อทำเรื่องแจ้งเปลี่ยนรหัสนักศึกษาในระบบ ไม่เช่นนั้นกิจกรรมของท่านจะไม่ครบ

กิจกรรมภายในเดือนนี้

« 1 »
# รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่ หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม
1 141123039 โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 17 ส.ค. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 001324542 โครงการสานต่อพระปณิธาน ทำความดีด้วยหัวใจ ตามรอยพ่อ ครั้งที่ 1 11 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัย
3 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 10 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัย
4 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 9 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัย
5 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 8 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัย
6 111222024 พิธีบูชาบรมครูชีวกโกมารภัจจ์และไหว้ครูคณะการแพทย์บูรณาการ 7 ส.ค. 2565 การแพทย์บูรณาการ
7 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 7 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัย
8 001125001 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 6 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัย
9 111324101 จิตอาสาเตรียมงานพิธีบูชาบรมครูฯ และไหว้ครูคณะการแพทย์บูรณาการ 6 ส.ค. 2565 การแพทย์บูรณาการ
10 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 6 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัย
11 001122078 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 5 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัย
12 001324540 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานโครงการวันแม่แห่งชาติ กุล่มที่ 1 5 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัย
13 011324518 จิตอาสา 5 ส. สาขาการจัดการการโรงแรม 5 ส.ค. 2565 คณะศิลปศาสตร์
14 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 5 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัย
15 011222002 โครงการไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ 4 ส.ค. 2565 คณะศิลปศาสตร์
16 011223020 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 4 ส.ค. 2565 คณะศิลปศาสตร์
17 001324540 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานโครงการวันแม่แห่งชาติ กุล่มที่ 1 4 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัย
18 001324541 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานโครงการวันแม่แห่งชาติ กุล่มที่ 2 4 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัย
19 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 4 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัย
20 001324382 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานองค์การนักศึกษา กลุ่มที่ 2 3 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัย
21 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 3 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัย
22 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 2 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัย
23 001324382 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานองค์การนักศึกษา กลุ่มที่ 2 2 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัย
24 001324383 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานองค์การนักศึกษา กลุ่มที่ 3 2 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัย
25 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 1 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัย
26 001123114 อบรมออนไลน์ผ่านระบบส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเกมมิฟิเคชัน 1 ส.ค. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 001324381 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานองค์การนักศึกษา กลุ่มที่ 1 1 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัย
28 001324382 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานองค์การนักศึกษา กลุ่มที่ 2 1 ส.ค. 2565 มหาวิทยาลัย