ACTIVITY RMUTT วิชาการสร้างอนาคต กิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิต

ประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาที่เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ อาคาร i-Work เพื่อขอแจ้งเปลี่ยน Internet Account ใหม่

แจ้งนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชาให้ไปติดต่อ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะเพื่อทำเรื่องแจ้งเปลี่ยนรหัสนักศึกษาในระบบ ไม่เช่นนั้นกิจกรรมของท่านจะไม่ครบ

กิจกรรมภายในเดือนนี้

« 1 2 3 4 »
# รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่ หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม
1 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 31 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัย
2 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 30 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัย
3 031223007 โครงการปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 29 มี.ค. 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 29 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัย
5 121222012 โครงการปัจฉิมนิเทศคณะพยาบาลศาสตร์ 29 มี.ค. 2566 คณะพยาบาลศาสตร์
6 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 28 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัย
7 141324005 กิจกรรมจิตอาสาห้องสมุด มทร.ธัญบุรี 27 มี.ค. 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 001324332 กิจกรรมบริจาคโลหิต 27 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัย
9 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 27 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัย
10 081324133 กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (กลุ่มที่ 4) 27 มี.ค. 2566 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
11 001123128 อบรมหลักสูตรจริยธรรมในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 27 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัย
12 081324173 กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (กลุ่มที่ 6) 26 มี.ค. 2566 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
13 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 26 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัย
14 111324081 จิตอาสาแนะแนวการศึกษา 25 มี.ค. 2566 การแพทย์บูรณาการ
15 081324173 กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (กลุ่มที่ 6) 25 มี.ค. 2566 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
16 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 25 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัย
17 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 24 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัย
18 081324133 กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (กลุ่มที่ 4) 24 มี.ค. 2566 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
19 091324735 จิตอาสาช่วยงานสาขาฟิสิกส์ ครั้งที่ 5 24 มี.ค. 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 061324751 จิตอาสาช่วยงานฝ่ายสหกิจศึกษา 24 มี.ค. 2566 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
21 061324750 จิตอาสาช่วยงานฝ่ายสหกิจศึกษา 24 มี.ค. 2566 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
22 041223002 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 มี.ค. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์
23 081223065 โครงการสัมมนา "การเปลี่ยนผ่านและการปรับตัวของเทคโนโลยีการพิมพ์ในยุค Digital Disruption" 23 มี.ค. 2566 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
24 041324284 จิตอาสาช่วยงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 23 มี.ค. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์
25 041324384 จิตอาสาช่วยปฏิบัติงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 มี.ค. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์
26 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 23 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัย
27 041324409 จิตอาสาช่วยงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 มี.ค. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์
28 001123121 อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ 22 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัย
29 041324408 จิตอาสาจัดเตรียมงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 มี.ค. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์
30 141123041 กิจกรรมของห้องสมุด มทร.ธัญบุรี 22 มี.ค. 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
31 081324225 กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (กลุ่มที่ 2) 22 มี.ค. 2566 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
32 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 22 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัย
33 061324748 จิตอาสาบริจาคสิ่งของให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ 21 มี.ค. 2566 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
34 081324400 กิจกรรมจิตอาสาช่วยจัดกิจกรรมด้านการผลิตสื่อให้กับชุมชน 21 มี.ค. 2566 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
35 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 21 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัย
36 081324179 กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (กลุ่มที่ 6) 21 มี.ค. 2566 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
37 041324236 จิตอาสาช่วยปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา 20 มี.ค. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์
38 081324395 กิจกรรมจิตอาสาช่วยจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนภายในสตูดิโอ 1 (กลุ่มที่ 6) 20 มี.ค. 2566 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
39 011223028 โครงการเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา 20 มี.ค. 2566 คณะศิลปศาสตร์
40 081324400 กิจกรรมจิตอาสาช่วยจัดกิจกรรมด้านการผลิตสื่อให้กับชุมชน 20 มี.ค. 2566 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
41 041324409 จิตอาสาช่วยงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 มี.ค. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์
42 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 20 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัย
43 081223064 โครงการสัมมนา "สาดสีด้วยศาสตร์ศิลป์" 20 มี.ค. 2566 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
44 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 19 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัย
45 081324400 กิจกรรมจิตอาสาช่วยจัดกิจกรรมด้านการผลิตสื่อให้กับชุมชน 19 มี.ค. 2566 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
46 091324772 จิตอาสาช่วยงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4 19 มี.ค. 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47 011223028 โครงการเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา 19 มี.ค. 2566 คณะศิลปศาสตร์
48 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 18 มี.ค. 2566 มหาวิทยาลัย
49 111223030 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต ระยะที่2 สำหรับนักศึกษาแกนนำ 18 มี.ค. 2566 การแพทย์บูรณาการ
50 081223066 กิจกรรมจิตอาสาช่วยงาน Mass Zone คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 18 มี.ค. 2566 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน