ACTIVITY RMUTT วิชาการสร้างอนาคต กิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิต

ประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาที่เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ อาคาร i-Work เพื่อขอแจ้งเปลี่ยน Internet Account ใหม่

แจ้งนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชาให้ไปติดต่อ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะเพื่อทำเรื่องแจ้งเปลี่ยนรหัสนักศึกษาในระบบ ไม่เช่นนั้นกิจกรรมของท่านจะไม่ครบ

กิจกรรมภายในเดือนนี้

« 1 »
# รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่ หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม
1 001324330 จิตอาสาช่วยงานฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 15 พ.ค. 2563 มหาวิทยาลัย
2 081324328 กิจกรรมจิตอาสาช่วยปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (กลุ่มที่ 2) 14 พ.ค. 2563 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3 001324330 จิตอาสาช่วยงานฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 14 พ.ค. 2563 มหาวิทยาลัย
4 071223005 อบรมออนไลน์การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 13 พ.ค. 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์
5 001324318 นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กลุ่ม 1 13 พ.ค. 2563 มหาวิทยาลัย
6 001324330 จิตอาสาช่วยงานฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา 13 พ.ค. 2563 มหาวิทยาลัย
7 001324123 นักศึกษาจิตอาสาปฏิบัติงาน ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา (กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา) 12 พ.ค. 2563 มหาวิทยาลัย
8 081324328 กิจกรรมจิตอาสาช่วยปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (กลุ่มที่ 2) 12 พ.ค. 2563 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
9 021324459 นักศึกษาจิตอาสาผลิตหน้ากาก Face Shield บริจาค ณ โรงพยาบาลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 12 พ.ค. 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
10 081324176 กิจกรรมบริจาคโลหิต 6 พ.ค. 2563 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
11 071324275 นักศักษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงาานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบการผลิตสื่อในหัวข้อ การออกกำลังกายด้วยท่านาฏศิลป์ประยุกต์ 5 พ.ค. 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์
12 051223022 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 1 พ.ค. 2563 คณะบริหารธุรกิจ
13 001324270 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา กลุ่มที่ 1 1 พ.ค. 2563 มหาวิทยาลัย
14 001324277 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 1 1 พ.ค. 2563 มหาวิทยาลัย