ACTIVITY RMUTT วิชาการสร้างอนาคต กิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิต

ประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาที่เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ อาคาร i-Work เพื่อขอแจ้งเปลี่ยน Internet Account ใหม่

แจ้งนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชาให้ไปติดต่อ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะเพื่อทำเรื่องแจ้งเปลี่ยนรหัสนักศึกษาในระบบ ไม่เช่นนั้นกิจกรรมของท่านจะไม่ครบ

กิจกรรมภายในเดือนนี้

« 1 »
# รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่ หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม
1 001122055 โครงการวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค. 2563 มหาวิทยาลัย
2 001324213 โครงการสานต่อพระปณิธาน ทำความดีด้วยหัวใจ ตามรอยพ่อ ครั้งที่ 2 11 ส.ค. 2563 มหาวิทยาลัย
3 001123097 กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความวันแม่ หัวข้อ "แม่ของฉันดีที่หนึ่ง" 11 ส.ค. 2563 มหาวิทยาลัย
4 041324072 กิจกรรม Big Cleaning Day 2 ส.ค. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 021324470 นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Board Game เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 1 ส.ค. 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม