ACTIVITY RMUTT วิชาการสร้างอนาคต กิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิต

ประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาที่เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ อาคาร i-Work เพื่อขอแจ้งเปลี่ยน Internet Account ใหม่

แจ้งนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชาให้ไปติดต่อ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะเพื่อทำเรื่องแจ้งเปลี่ยนรหัสนักศึกษาในระบบ ไม่เช่นนั้นกิจกรรมของท่านจะไม่ครบ

กิจกรรมภายในเดือนนี้

« 1 »
# รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่ หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม
1 081223078 โครงการสัมมนา "เคล็ด (ไม่) ลับ การจัดการไฟล์ดิจิทัลเพื่อการพิมพ์อย่างมืออาชีพ" 13 มี.ค. 2567 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
2 081223075 โครงการสัมมนา "Beyond Pixels จาก Content Creator ก้าวสู่ CEO" 11 มี.ค. 2567 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3 081223077 โครงการสัมมนา "เล่าเรื่อง (เบื้องหลัง) ช่างภาพ Still" 8 มี.ค. 2567 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4 111324095 จิตอาสาดูแลสุขภาพผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนไทย 3 มี.ค. 2567 การแพทย์บูรณาการ