ACTIVITY RMUTT วิชาการสร้างอนาคต กิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิต

ประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาที่เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ อาคาร i-Work เพื่อขอแจ้งเปลี่ยน Internet Account ใหม่

แจ้งนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชาให้ไปติดต่อ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะเพื่อทำเรื่องแจ้งเปลี่ยนรหัสนักศึกษาในระบบ ไม่เช่นนั้นกิจกรรมของท่านจะไม่ครบ

กิจกรรมภายในเดือนนี้

« 1 »
# รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่ หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม
1 061324572 จิตอาสาช่วยเย็บMask ของสาขาออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย 3 เม.ย. 2563 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2 081324328 กิจกรรมจิตอาสาช่วยปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (กลุ่มที่ 2) 2 เม.ย. 2563 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน