ACTIVITY RMUTT วิชาการสร้างอนาคต กิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิต

ประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาที่เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ อาคาร i-Work เพื่อขอแจ้งเปลี่ยน Internet Account ใหม่

แจ้งนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชาให้ไปติดต่อ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะเพื่อทำเรื่องแจ้งเปลี่ยนรหัสนักศึกษาในระบบ ไม่เช่นนั้นกิจกรรมของท่านจะไม่ครบ

กิจกรรมภายในเดือนนี้

« 1 2 »
# รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่ หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม
51 001324405 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 2 1 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
52 001324406 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 3 1 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
53 001324407 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 4 1 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
54 001324408 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 5 1 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
55 001324409 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 6 1 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
56 001324410 อาสาสมัครสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
57 001123114 อบรมออนไลน์ผ่านระบบส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเกมมิฟิเคชัน 1 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย