ACTIVITY RMUTT วิชาการสร้างอนาคต กิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิต

ประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาที่เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ อาคาร i-Work เพื่อขอแจ้งเปลี่ยน Internet Account ใหม่

แจ้งนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชาให้ไปติดต่อ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะเพื่อทำเรื่องแจ้งเปลี่ยนรหัสนักศึกษาในระบบ ไม่เช่นนั้นกิจกรรมของท่านจะไม่ครบ

กิจกรรมภายในเดือนนี้

« 1 2 3 4 5 6 7 »
# รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่ หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม
1 011324534 จิตอาสาช่วยงานห้องสมุด 30 พ.ย. 2563 คณะศิลปศาสตร์
2 121324018 จิตอาสาโครงการเข้าค่ายคุณธรรม 29 พ.ย. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์
3 121222010 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 29 พ.ย. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์
4 001123109 โครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อสม.มทร.ธัญบุรี) 29 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัย
5 031324428 จิตอาสาโครงการดูแลรักษาภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 28 พ.ย. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6 001123109 โครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อสม.มทร.ธัญบุรี) 28 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัย
7 001324390 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานโครงการนวัตกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ 28 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัย
8 031324428 จิตอาสาโครงการดูแลรักษาภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 27 พ.ย. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
9 001123112 โครงการนวัตกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ 27 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัย
10 011324466 จิตอาสาช่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา 27 พ.ย. 2563 คณะศิลปศาสตร์
11 051324819 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ กลุ่ม4 27 พ.ย. 2563 คณะบริหารธุรกิจ
12 091324712 จิตอาสาช่วยงานห้องทะเบียน 27 พ.ย. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 021324495 นักศึกษาจิตอาสาช่วยทำความสะอาด บริเวณชั้น 5 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 27 พ.ย. 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
14 041324284 จิตอาสาช่วยงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 26 พ.ย. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 001324363 นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา (กลุ่มที่2) 26 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัย
16 041324369 จิตอาสาช่วยงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 26 พ.ย. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์
17 011324554 จิตอาสาช่วยงานสัมภาษณ์ทุน 26 พ.ย. 2563 คณะศิลปศาสตร์
18 001324365 นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานฝ่ายสุขภาพและอนามัย (กลุ่มที่ 1) 26 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัย
19 001324376 นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา (กลุ่มที่1) 26 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัย
20 031324428 จิตอาสาโครงการดูแลรักษาภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 26 พ.ย. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
21 061324611 จิตอาสา 5 ส ห้องเรียนปฏิบัติการ สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ 26 พ.ย. 2563 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
22 041324370 จิตอาสาช่วยงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 26 พ.ย. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์
23 001123113 กิจกรรมภาษาอังกฤษปิดดีล Upskill Business Matching Online 26 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัย
24 031324424 จิตอาสาช่วยงานโรงผสมอาหารสัตว์สาขาสัตวศาสตร์ 26 พ.ย. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
25 041324320 จิตอาสาช่วยงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 26 พ.ย. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์
26 001324365 นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานฝ่ายสุขภาพและอนามัย (กลุ่มที่ 1) 25 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัย
27 001324376 นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา (กลุ่มที่1) 25 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัย
28 011324554 จิตอาสาช่วยงานสัมภาษณ์ทุน 25 พ.ย. 2563 คณะศิลปศาสตร์
29 041324370 จิตอาสาช่วยงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6 25 พ.ย. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์
30 021324422 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปรับปรุงห้องสมุด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 25 พ.ย. 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
31 041324320 จิตอาสาช่วยงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 25 พ.ย. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์
32 071324313 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานห้องสมุด คณะศิลปกรรมศาสตร์ 25 พ.ย. 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์
33 041324367 จิตอาสาช่วยปฏิบัติงานห้องทะเบียนและวัดผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25 พ.ย. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์
34 041324284 จิตอาสาช่วยงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 25 พ.ย. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์
35 001324390 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานโครงการนวัตกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ 25 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัย
36 071324312 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานโครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ 25 พ.ย. 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์
37 031324428 จิตอาสาโครงการดูแลรักษาภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 25 พ.ย. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
38 001324390 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานโครงการนวัตกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ 25 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัย
39 021324493 นักศึกษาจิตาสาช่วยงานปรับปรุงห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 25 พ.ย. 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
40 041324369 จิตอาสาช่วยงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 25 พ.ย. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์
41 021324406 นักศึกษาจิตอาสางานปรับปรุงห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 25 พ.ย. 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
42 041324368 จิตอาสาช่วยปฏิบัติงานภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ครั้งที่ 2 24 พ.ย. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์
43 071324308 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานห้องสมุด คณะศิลปกรรมศาสตร์ 24 พ.ย. 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์
44 041324284 จิตอาสาช่วยงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 24 พ.ย. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์
45 041324288 จิตอาสาช่วยงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 24 พ.ย. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์
46 021324406 นักศึกษาจิตอาสางานปรับปรุงห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 24 พ.ย. 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
47 001324363 นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา (กลุ่มที่2) 24 พ.ย. 2563 มหาวิทยาลัย
48 071324290 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคาร 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 24 พ.ย. 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์
49 071324313 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานห้องสมุด คณะศิลปกรรมศาสตร์ 24 พ.ย. 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์
50 021324422 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปรับปรุงห้องสมุด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 24 พ.ย. 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม