ACTIVITY RMUTT วิชาการสร้างอนาคต กิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิต

ประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาที่เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ อาคาร i-Work เพื่อขอแจ้งเปลี่ยน Internet Account ใหม่

แจ้งนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชาให้ไปติดต่อ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะเพื่อทำเรื่องแจ้งเปลี่ยนรหัสนักศึกษาในระบบ ไม่เช่นนั้นกิจกรรมของท่านจะไม่ครบ

กิจกรรมภายในเดือนนี้

« 1 2 »
# รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่ หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม
1 001123119 กิจกรรมการสร้างผู้นำนักศึกษาในอุดมคติ 24 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
2 001123126 อบรมเทคนิคปิดการขายทันใจ กำไรทะลุเป้า 24 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
3 011324547 จิตอาสาช่วยงานโครงการไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ 22 ก.พ. 2564 คณะศิลปศาสตร์
4 001123125 อบรมเทคนิครับมือความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด 20 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
5 001123124 อบรมกระบวนการคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 20 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
6 001324397 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบเช้า) 19 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
7 001123123 อบรมการสร้างสุดยอดบริการเหนือความคาดหมาย 19 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
8 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 19 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
9 001324400 นักศึกษาจิตอาสาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์กองพัฒนานักศึกษา 18 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
10 001324397 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบเช้า) 18 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
11 001324401 นักศึกษาจิตอาสาช่วยคัดกรองการเข้าใช้อาคารของกองพัฒนานักศึกษา 18 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
12 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 18 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
13 001123122 อบรมทักษะการนำเสนอสู่ความสำเร็จ 18 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
14 021223026 โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับนักศึกษาและบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 18 ก.พ. 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
15 001324401 นักศึกษาจิตอาสาช่วยคัดกรองการเข้าใช้อาคารของกองพัฒนานักศึกษา 17 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
16 001324403 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติหน้าที่งานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 17 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
17 001324400 นักศึกษาจิตอาสาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์กองพัฒนานักศึกษา 17 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
18 001324387 นักศึกษาจิตอาสา ช่วยงานฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (กลุ่ม 1) 17 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
19 001324397 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบเช้า) 17 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
20 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 17 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
21 001123121 อบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 17 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
22 001324402 นักศึกษาจิตอาสาช่วยจัดเตรียมสถานที่งานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 16 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
23 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 16 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
24 001324397 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบเช้า) 16 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
25 001324401 นักศึกษาจิตอาสาช่วยคัดกรองการเข้าใช้อาคารของกองพัฒนานักศึกษา 16 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
26 001324400 นักศึกษาจิตอาสาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์กองพัฒนานักศึกษา 16 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
27 061324640 จิตอาสาช่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา 13 ก.พ. 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
28 001324400 นักศึกษาจิตอาสาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์กองพัฒนานักศึกษา 11 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
29 001324397 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบเช้า) 11 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
30 001324401 นักศึกษาจิตอาสาช่วยคัดกรองการเข้าใช้อาคารของกองพัฒนานักศึกษา 11 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
31 061324638 จิตอาสาช่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา 11 ก.พ. 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
32 061324639 จิตอาสาช่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา 11 ก.พ. 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
33 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 11 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
34 001324401 นักศึกษาจิตอาสาช่วยคัดกรองการเข้าใช้อาคารของกองพัฒนานักศึกษา 10 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
35 001324400 นักศึกษาจิตอาสาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์กองพัฒนานักศึกษา 10 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
36 061324637 จิตอาสาช่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา 10 ก.พ. 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
37 061324636 จิตอาสาช่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา 9 ก.พ. 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
38 051324826 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทะเบียนคณะบริหารธุรกิจ กลุ่ม 5 9 ก.พ. 2564 คณะบริหารธุรกิจ
39 001324401 นักศึกษาจิตอาสาช่วยคัดกรองการเข้าใช้อาคารของกองพัฒนานักศึกษา 8 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
40 001324400 นักศึกษาจิตอาสาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์กองพัฒนานักศึกษา 8 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
41 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 5 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
42 001324400 นักศึกษาจิตอาสาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์กองพัฒนานักศึกษา 5 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
43 011324023 กิจกรรมบริจาคโลหิต 5 ก.พ. 2564 คณะศิลปศาสตร์
44 001324397 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบเช้า) 5 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
45 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 4 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
46 001324400 นักศึกษาจิตอาสาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์กองพัฒนานักศึกษา 4 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
47 001324397 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบเช้า) 4 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
48 001324398 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบบ่าย) 3 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
49 001324397 นักศึกษาช่วยงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (รอบเช้า) 3 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย
50 001324404 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 1 1 ก.พ. 2564 มหาวิทยาลัย