ACTIVITY RMUTT วิชาการสร้างอนาคต กิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิต

ประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาที่เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ อาคาร i-Work เพื่อขอแจ้งเปลี่ยน Internet Account ใหม่

แจ้งนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชาให้ไปติดต่อ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะเพื่อทำเรื่องแจ้งเปลี่ยนรหัสนักศึกษาในระบบ ไม่เช่นนั้นกิจกรรมของท่านจะไม่ครบ

กิจกรรมภายในเดือนนี้

« 1 »
# รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่ หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม
1 051324532 กิจกรรมบริจาคโลหิต 8 ธ.ค. 2563 คณะบริหารธุรกิจ
2 001121012 ตรวจสุขภาพประจำปี 6 ธ.ค. 2563 มหาวิทยาลัย
3 021324452 นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (กลุ่ม 2) 4 ธ.ค. 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4 001122060 วันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค. 2563 มหาวิทยาลัย
5 001324234 โครงการสานต่อพระปณิธาน ทำความดีด้วยหัวใจ ตามรอยพ่อ ครั้งที่ 6 4 ธ.ค. 2563 มหาวิทยาลัย
6 001122011 โครงการวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3 ธ.ค. 2563 มหาวิทยาลัย