ACTIVITY RMUTT วิชาการสร้างอนาคต กิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิต

ประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาที่เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ อาคาร i-Work เพื่อขอแจ้งเปลี่ยน Internet Account ใหม่

แจ้งนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชาให้ไปติดต่อ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะเพื่อทำเรื่องแจ้งเปลี่ยนรหัสนักศึกษาในระบบ ไม่เช่นนั้นกิจกรรมของท่านจะไม่ครบ

กิจกรรมภายในเดือนนี้

« 1 »
# รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่ หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม
1 071324375 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 14 ก.ค. 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์
2 001122011 โครงการวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 7 ก.ค. 2565 มหาวิทยาลัย
3 011223001 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ 3 ก.ค. 2565 คณะศิลปศาสตร์
4 081223037 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1 ก.ค. 2565 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
5 021223001 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ก.ค. 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
6 021324005 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ก.ค. 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม