ACTIVITY RMUTT วิชาการสร้างอนาคต กิจกรรมนักศึกษาเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิต

ประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาที่เปลี่ยนรหัสนักศึกษาใหม่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ อาคาร i-Work เพื่อขอแจ้งเปลี่ยน Internet Account ใหม่

แจ้งนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชาให้ไปติดต่อ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะเพื่อทำเรื่องแจ้งเปลี่ยนรหัสนักศึกษาในระบบ ไม่เช่นนั้นกิจกรรมของท่านจะไม่ครบ

กิจกรรมภายในเดือนนี้

« 1 »
# รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม วันที่ หน่วยงานผู้จัดกิจกรรม
1 001324395 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 18 ม.ค. 2564 มหาวิทยาลัย
2 051324825 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานสาขาวิชาหลักสูตรนานาชาติ 14 ม.ค. 2564 คณะบริหารธุรกิจ
3 051324532 กิจกรรมบริจาคโลหิต 14 ม.ค. 2564 คณะบริหารธุรกิจ
4 091324713 จิตอาสาช่วยงานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 ม.ค. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 011324023 กิจกรรมบริจาคโลหิต 14 ม.ค. 2564 คณะศิลปศาสตร์
6 011324023 กิจกรรมบริจาคโลหิต 14 ม.ค. 2564 คณะศิลปศาสตร์
7 051324825 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานสาขาวิชาหลักสูตรนานาชาติ 13 ม.ค. 2564 คณะบริหารธุรกิจ
8 091324713 จิตอาสาช่วยงานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ม.ค. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 091324708 จิตอาสาช่วยงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12 ม.ค. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 051324825 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานสาขาวิชาหลักสูตรนานาชาติ 12 ม.ค. 2564 คณะบริหารธุรกิจ
11 021324380 นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8 ม.ค. 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
12 051324825 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานสาขาวิชาหลักสูตรนานาชาติ 8 ม.ค. 2564 คณะบริหารธุรกิจ
13 051324825 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานสาขาวิชาหลักสูตรนานาชาติ 7 ม.ค. 2564 คณะบริหารธุรกิจ
14 041324347 จิตอาสาช่วยปฏิบัติงานภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 2 5 ม.ค. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 011324023 กิจกรรมบริจาคโลหิต 3 ม.ค. 2564 คณะศิลปศาสตร์
16 001324270 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา กลุ่มที่ 1 1 ม.ค. 2564 มหาวิทยาลัย
17 001324271 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา กลุ่มที่ 2 1 ม.ค. 2564 มหาวิทยาลัย
18 001324272 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา กลุ่มที่ 3 1 ม.ค. 2564 มหาวิทยาลัย
19 001324273 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา กลุ่มที่ 4 1 ม.ค. 2564 มหาวิทยาลัย
20 001324275 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา กลุ่มที่ 6 1 ม.ค. 2564 มหาวิทยาลัย
21 001324277 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 1 1 ม.ค. 2564 มหาวิทยาลัย
22 001324278 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 2 1 ม.ค. 2564 มหาวิทยาลัย
23 001324279 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 3 1 ม.ค. 2564 มหาวิทยาลัย
24 001324142 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 4 1 ม.ค. 2564 มหาวิทยาลัย
25 001324281 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 5 1 ม.ค. 2564 มหาวิทยาลัย
26 001324249 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 6 1 ม.ค. 2564 มหาวิทยาลัย
27 001324340 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 7 1 ม.ค. 2564 มหาวิทยาลัย
28 001324377 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 8 1 ม.ค. 2564 มหาวิทยาลัย
29 001324350 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 9 1 ม.ค. 2564 มหาวิทยาลัย
30 001324351 นักศึกษาจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานทำความสะอาดสถานการกีฬา กลุ่มที่ 10 1 ม.ค. 2564 มหาวิทยาลัย